• 1
Bosna i Hercegovina                                                         
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur. broj: 03-382-1/22
Nadnevak: 16.5.2022. godine
 
Na temelju članka 8. stavak (6) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u KSB (SL. novine KSB, broj: 7/19), članka 8. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u OŠ „Kiseljak“, Zapisnika Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata ur. broj: 03-379-1/22 od 13.5.2022. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata nakon provedenog pismenog ispita i intervjua dostavlja:
Screenshot 20220516 123226
 
Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata na upražnjena radna mjesta:
1. Anita Kristić  
2. Martina Andrijević    
3. Nikolina Brkić    
4. Sanja Vučić  
5. Nina Zujić                                                                                     
 

------------

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-270-1/22
Nadnevak: 13.4.2022. godine
Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna
(Službene novine KSB broj: 7/19) i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna broj: 01-11.7-2211/22 od 24.3.2022.
godine, Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik razredne nastave, do 30.6.2022. god...................................................................................1 izvršitelj
2. Nastavnik hrvatskog jezika, 18 sati, do 30.6.2022. godine................................................................. 1 izvršitelj
3. Nastavnik matematike, 20 sati, do 30.6.2022. god ............................................................................. 1 izvršitelj
4. Nastavnik matematike, 20 sati, na neodređeno radno vrijeme...............................................................1 izvršitelj
5. Nastavnik informatike, 4 sata, do 30.6.2022. godine............................................................................ 1 izvršitelj
6. Nastavnik pravoslavnog vjeronauka, 4 sata, do 30.6.2022. god. ......................................................... 1 izvršitelj
7. Spremač/ica, na neodređeno radno vrijeme ......................................................................................... 1 izvršitelj
8. Spremač/ica, do 30.6.2022.god..............................................................................................................1 izvršitelj

Opis poslova za pozicije od 1.-6.: planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih
djelatnosti u školi (godišnje); sastavljanje pismenih priprava; izvođenje nastavu u okviru svoje struke, Nastavnog
plana i programa i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi sa ovim radom; izvođenje dodatne i dopunske
nastave; vođenje sekcije; rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole; praćenje učenja i
vladanja učenika; pomaganje im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika; ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha
učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju; suradnja s roditeljima učenika; briga za nastavna sredstva
koja su im povjerena na korištenje i čuvanje; vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu; rad u stručnim
organima škole, organima upravljanja i drugim organima škole; organizacija i sudjelovanje u izvođenju školskih
priredbi; rad na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju; praćenje stručne literature i pedagoške literature;
obvezno vođenje potrebite pedagoške dokumentacije; rad na računaru i u programu EMIS; obavljanje i drugih
poslova utvrđenih Nastavnim planom i programom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Godišnjim
programom rada škole.

Opis poslova za pozicije 7. i 8.: svakodnevno čišćenje i uredno održavanje prostorija i prostora: učionice,
hodnici, sanitarni čvorovi, kabineti, uredi, ulazi ispred zgrade, prema rasporedu tajnika ili ravnatelja škole;
čišćenje i uredno održavanje namještaja, prozora, vrata i radijatora; briga za ukrasno bilje u prostorijama; za
vrijeme školskih praznika rad na generalnom uređenju zgrade (podovi, prozori, vrata, namještaj); odgovornos za
inventar u prostorijama koje se čiste; dužnost prijave domaru ili tajniku svakoga oštećenja prostorija ili
namještaja; prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno čišćenje podova i klupa; prije napuštanja radnog mjesta,
dužnost provjere dali su svi prozori zatvoreni, svjetla pogašena i sve slavine za vodu zatvorene; za vrijeme
nastave provjera da li su prostorije koje se ne upotrebljavaju zatvorene; čišćenje i održavanje čistim dvorišta
zgrade; sudjeluvanje u radu povjerenstva za inventuru; u okviru poslova je i uloga portira- dežurne osobe;
kontrola ulaska osoba u zgradu i njihovog izlaska; prijavljivanje ravnatelju (pomoćniku ravnatelja) ili tajniku
škole osoba koje se bez potrebe zadržavaju u zgradi; pomaganje domaru u obavljanju poslova ukoliko je to
potrebno; obavljanje drugih poslova po nalogu tajnika i ravnatelja; 2) U okviru kurirskih poslova je: donošenje,
odnošenje i raznošenje službene pošte; obavljanje terenskih poslova vezanih za rad škole; vršenje potrebnih
nabavki u suradnji sa domarom škole.

Uvjeti:
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, za radna mjesta od 1.do 6. kandidati moraju imati odgovarajuću
stručnu spremu. Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim
planovima i programima na hrvatskom jeziku smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen II. ciklus
visokog obrazovanja (300 ECTS bodova). Nastavni predmeti i potrebne stručne spreme propisane su Dopunom
nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u KSB (Službene novine
KSB broj: 17/12).
Za radna mjesta pod brojem 7. i 8. kandidati moraju imati završenu najmanje osnovnu školu.

Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak i
područna zgrada na Brnjacima s adresom Brnjaci, Kiseljak. Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana
u tjednu.
Kandidati trebaju dostaviti:
1. Prijavni obrazac (može se preuzeti ovdje)
2. Životopis
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Uvjerenje o državljanstvu
5. Diploma/Svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi
6. Potvrda o položenom stručnom ispitu (osim za pozicije pod rednim brojem 7. i 8.)
7. Liječničko uvjerenje (po prijemu)

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu
prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon i propis po kojem imaju prednost.
Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladno Uredbi o postupku prijema u
radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19) i Pravilnika o postupku
prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.
Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.
Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel.: 030/877-358.
Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita
(osim za pozicije pod rednim brojem 7. i 8.) i intervjua na web-stranici škole: www.os-kiseljak.ba .
Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja,
znanosti, mladih, kulture i športa KSB, https://mozks-ksb.ba/hr/dokumenti/ .
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s
naznakom:
'Prijava na natječaj NE OTVARATI'
Osnovna škola 'Kiseljak''
Bana Josipa Jelačića 11
71250 Kiseljak.
Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u
razmatranje.
Osnovna škola ''Kiseljak''

---------------------------------

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-203-2/21
Nadnevak: 16.4.2021. godine

OBAVIJEST

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta ur. broj: 03-175-1/21 mogu pristupiti
pismenom ispitu – pozicije pod rednim br. 1. i 2., koji će se održati dana 19.4.2021.godine (ponedjeljak) u 10:30 sati.
Kandidati za poziciju pod rednim br. 3. mogu pristupiti usmenom dijelu ispita koji će se održati dana 19.4.2021.godine
(ponedjeljak) u 11 sati.


Kandidati koji ispunjavaju uvjete navedenog Natječaja su sljedeći:
1. Matea Kapetanović
2. Anita Antić
3. Sandra Pravdić
4. Elma Hubjer-Puljić
5. Violeta Franjčević
Kandidati za pozicije pod rednim br. 1. i 2. bit će obaviješteni o usmenom dijelu ispita.


Povjerenstvo za provođenje postupka izbora
kandidata na upražnjena radna mjesta

------------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola ''KISELJAK''

Općina Kiseljak

K I S E LJ A K

Ur.broj: 03-175-1/21

Nadnevak: 1.4.2021. godine

Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB broj: 7/19), Odluka Vlade Kantona Središnja Bosna broj: 01-11.7-315/21 i broj: 01-11.7-1791/21, Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB broj: 03-30-3/2020-281 i broj: 03-30-6/21-46, Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.Učitelj/ica razredne nastave, na neodređeno radno vrijeme ................................................................ 2 izvršitelja

2.Tajnik/ica škole, na određeno, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta.......................................1 izvršitelj

3.Spremač/ica, na neodređeno radno vrijeme............................................................................................1 izvršitelj

Opis poslova za poziciju 1.: planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi (godišnje); sastavljanje pismenih priprava; izvođenje nastavu u okviru svoje struke, Nastavnog plana i programa i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi sa ovim radom; izvođenje dodatne i dopunske nastave; vođenje sekcije; rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole; praćenje učenja i vladanja učenika; pomaganje im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika;  ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju; suradnja s roditeljima učenika; briga za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje; vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu; rad u stručnim organima škole, organima upravljanja i drugim organima škole; organizacija i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi; rad na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju; praćenje stručne literature i pedagoške literature; obvezno vođenje  potrebite pedagoške dokumentacije; rad na računaru i u programu EMIS; obavljanje i drugih poslova utvrđenih Nastavnim planom i programom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Godišnjim programom rada škole.

Opis poslova za poziciju 2.: organizira i rukovodi administrativnom i tehničkom djelatnošću škole; radi na utvrđivanju potvrda i elemenata za izrdau i donošenje normativnih akata škole; organizira izvršavanje odluka Školskog odbora, ravnatelja, i ostalih organa škole; sudjeluje u izradi Godišnjeg programa rada škole; kontrolira izvršenje svih administrativnih poslova, te daje potrebite upute pojednim djelalatnicima i poduzima odgovarajuće mjere da se poslovi uredno obavljaju; prati realizaciju plana rada za pomoćne uposlenike; priprema nacrte i izrađuje pojedinačne odluke o ostvarivanju prava uposlenika; priprema i vrši izradu pojedinačnih akata iz oblasti Radnih odnosa uposlenika na temelju Odluke organa upravljanja škole; sudjeluje u radu Školskog odbora i vodi zapisnike sa sjednica; priprema nacrte ugovora; pruža pravnu pomoć i daje pravne savjete, mišljenja i objašnjenja pravnih propisa i općih akata; obavlja poslove u svezi sa statusnim promjenama škole; prati sve promjene u pozitivnom zakonodavstvu, koje se odnose na rad škole, te izrađuje potrebita statistička izvješća; radi na svom stručnom usavršavanju kroz sudjelovanje na stručnim seminarima, savjetovanjima i sl.; surađuje sa svim tijelima i organima škole, kao i društvenim, vjerskim i drugim organizacijama i ustanovama vezanim za rad škole; odobrava i kontrolira nabavku i potrošnju sredstvava za rad; obavlja kontrolu i nadzor nad školskim objektima, imovinom i opremom i organizira popravke; vodi matičnu knjigu upolsenika; vodi i čuva dosjee uposlenika, radne i sanitarne knjižice i sve ostale dokumente djelatnika; obavlja sve polsove u svezi ostvarivanja prava upolsenika i zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i osiguranja učenika; popunjava prijave o nesreći na poslu uposlenika i vodi odgovarajuće evidencije; vodi potrebitu evidenciju o korištenju godišnjih odmora uposlenika; riješava poštu koja nema pedagoški karakter, obavlja i sve druge poslove po nalogu ravnatelja škole, koji po prirodi posla su poslovi tajnika škole. Za svoj rad tajnik je odgovoran ravnatelju škole.

Opis poslova za poziciju 3.: svakodnevno čišćenje i uredno održavanje prostorija i prostora: učionice, hodnici, sanitarni čvorovi, kabineti, uredi, ulazi ispred zgrade, prema rasporedu tajnika ili ravnatelja škole; čišćenje i uredno održavanje namještaja, prozora, vrata i radijatora; briga za ukrasno bilje u prostorijama; za vrijeme školskih praznika rad na generalnom uređenju zgrade (podovi, prozori, vrata, namještaj); odgovornos za inventar u prostorijama koje se čiste; dužnost prijave domaru ili tajniku svakoga oštećenja prostorija ili namještaja; prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno čišćenje podova i klupa; prije napuštanja radnog mjesta, dužnost provjere dali su svi prozori zatvoreni, svjetla pogašena i sve slavine za vodu zatvorene; za vrijeme nastave provjera da li su prostorije koje se ne upotrebljavaju zatvorene; čišćenje i održavanje čistim dvorišta zgrade; sudjeluvanje u radu povjerenstva za inventuru; u okviru poslova je i uloga portira- dežurne osobe; kontrola ulaska osoba u zgradu i njihovog izlaska; prijavljivanje ravnatelju (pomoćniku ravnatelja) ili tajniku škole osoba koje se bez potrebe zadržavaju u zgradi; pomaganje domaru u obavljanju poslova ukoliko je to potrebno; obavljanje drugih poslova po nalogu tajnika i ravnatelja; 2) U okviru kurirskih poslova je: donošenje, odnošenje i raznošenje službene pošte; obavljanje terenskih poslova vezanih za rad škole; vršenje potrebnih nabavki u suradnji sa domarom škole.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, za radna mjesta pod br. 1., kandidati moraju imati odgovarajuću stručnu spremu. Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim planovima i programima na hrvatskom jeziku smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen II. ciklus visokog obrazovanja (300 ECTS bodova). Nastavni predmeti i potrebne stručne spreme propisane su  Dopunom nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u KSB (Službene novine KSB broj: 17/12).

Za radno mjesto br. 2. kandidati moraju imati završen pravni fakultet VI. ili VII. stupnja, I. ciklus ili II. ciklus pravnog fakulteta.

Za radno mjesto br. 3. kandidati moraju imati završenu najmanje osnovnu školu.

Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak ili Područna škola „Brnjaci“ sa sjedištem na adresi: Brnjaci bb, Kiseljak. Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.

Kandidati trebaju dostaviti:

 1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici: OVDJE)
 2. Životopis
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 6. Potvrda o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod br. 1.)
 7. Liječničko uvjerenje (po prijemu)
 8. Dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod. br. 2.)
 9. Dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima/najmanje jedna (1) godina (za radno mjesto pod br. 2.)

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Natječaj, pozivajući se na poseban zakon i propis po kojem imaju prednost.

Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19) i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.

Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.

Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel.: 030/877-358.

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete Natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita (osim za radno mjesto pod. br. 3.)  i intervjua na web-stranici škole: www.os-kiseljak.ba.

Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB, https://mozks-ksb.ba/hr/dokumenti/.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s naznakom:

         'Prijava na natječaj NE OTVARATI'

 Osnovna škola 'Kiseljak''

 Bana Josipa Jelačića 11

 71250 Kiseljak.

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja neće se uzeti u     razmatranje.     

                                                                                                            Osnovna škola ''Kiseljak''

 

-------------------------------------

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-1073-1/20
Nadnevak: 22.12.2020. godine


Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna
(Službene novine KSB broj: 7/19), Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna broj: 01-11.7-2267/20, Suglasnosti
Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB broj:03-30-3/20 i broj:03-30-sl/2020, Osnovna
škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.Učitelj razredne nastave, do povratka djelatnice s bolovanja, a najkasnije do 30.6.2021. god..............1 izvršitelj
2.Učitelj razredne nastave, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najkasnije do 30.6.2021.
god..............................................................................................................................................................1 izvršitelj
3.Nastavnik hrvatskog jezika, 18 sati, do 30.6.2021. god ........................................................................1 izvršitelj
Opis poslova: planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi
(godišnje); sastavljanje pismenih priprava; izvođenje nastavu u okviru svoje struke, Nastavnog plana i programa
i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi sa ovim radom; izvođenje dodatne i dopunske nastave; vođenje
sekcije; rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole; praćenje učenja i vladanja učenika;
pomaganje im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika; ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha učenika u
znanjima, kulturama, navikama i vladanju; suradnja s roditeljima učenika; briga za nastavna sredstva koja su im
povjerena na korištenje i čuvanje; vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu; rad u stručnim organima škole,
organima upravljanja i drugim organima škole; organizacija i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi; rad na
svom stručnom i pedagoškom usavršavanju; praćenje stručne literature i pedagoške literature; obvezno vođenje
potrebite pedagoške dokumentacije; rad na računaru i u programu EMIS; obavljanje i drugih poslova utvrđenih
Nastavnim planom i programom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Godišnjim programom rada škole.
Uvjeti:
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju imati odgovarajuću stručnu spremu.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim planovima i programima
na hrvatskom jeziku smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen II. ciklus visokog obrazovanja
(300 ECTS bodova). Nastavni predmeti i potrebne stručne spreme propisane su Dopunom nastavnih planova i
programa na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u KSB (Službene novine KSB broj: 17/12).
Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak.
Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.
Kandidati trebaju dostaviti:
1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici: OVDJE )
2. Životopis
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Uvjerenje o državljanstvu
5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi
6. Potvrda o položenom stručnom ispitu
7. Liječničko uvjerenje (po prijemu)
Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu
prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon i propis po kojem imaju prednost.
Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladno Uredbi o postupku prijema u
radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19) i Pravilnika o postupku
prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.
Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.
Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel.: 030/877-358.
Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita i
intervjua na web-stranici škole: www.os-kiseljak.ba .
Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja,
znanosti, mladih, kulture i športa KSB, https://mozks-ksb.ba/hr/dokumenti/ .

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s
naznakom:
'Prijava na natječaj NE OTVARATI'
Osnovna škola 'Kiseljak''
Bana Josipa Jelačića 11
71250 Kiseljak.
Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u
razmatranje.
Osnovna škola ''Kiseljak''

 
----------------------
 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-918-1/20
Nadnevak: 23.10.2020. godine
OBAVIJEST
Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta ur. broj: 03-844-1/20 i mogu pristupiti pismenom ispitu, koji će se održati dana 27.10.2020. godine, u 11,30 sati, su sljedeći:
1. Anita Antić
2. Matea Kapetanović
3. Suzana Batista
4. Anton Terzić
5. Valentina Dragojević
6. Marija Tomičić
7. Darko Pejanović
8. Stefan Savić
O održavanju usmenog dijela ispita kandidti će biti obaviješteni isti dan.
                                                                                                                             Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata na upražnjena radna mjesta
 

 

-----------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola ''KISELJAK''

Općina Kiseljak

K I S E LJ A K

Ur.broj: 03-844-1/20

Nadnevak: 6.10.2020. godine

Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB broj: 7/19) i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna broj: 01-117-572/20 od 21.8.2020. godine i broj: 01-11.7-1480/20 od 2.10.2020. godine, Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Učitelj razredne nastave, do 30.6.2021. god........................................................................................2 izvršitelja
 2. Učitelj razredne nastave, do povratka djelatnica s porodiljnog dopusta, a najkasnije do 30.6.2021. godine...................................................................................................................................................... 2 izvršitelja
 3. Nastavnik matematike, 20 sati, do 30.6.2021. god ............................................................................. 1 izvršitelj
 4. Nastavnik matematike, 20 sati, do 30.6.2021. god ...............................................................................1 izvršitelj
 5. Nastavnik engleskog jezika, 11 sati, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najkasnije do 30.6.2021. godine.........................................................................................................................................................1 izvršitelj
 6. Nastavnik njemačkog jezika, 8 sati, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najkasnije do 30.6.2021. godine.........................................................................................................................................................1 izvršitelj
 7. Nastavnik geografije, 4 sata, do 30.6.2021. god .................................................................................. 1 izvršitelj
 8. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture, 2 sata, do 30.6.2021. god......................................................1 izvršitelj
 9. Nastavnik katoličkog vjeronauka, 22 sata, na neodređeno................................................................... 1 izvršitelj
 10. Nastavnik pravoslavnog vjeronauka, 4 sata, do 30.6.2021. god. ...................................................... 1 izvršitelj
 11. Spremačica, puno radno vrijeme, do 30.6.2021. god. ........................................................................ 1 izvršitelj
 12. Spremačica, pola radnog vremena, do 30.6.2021.god..........................................................................1 izvršitelj

 

Opis poslova za pozicije od 1.-10.: planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi (godišnje); sastavljanje pismenih priprava; izvođenje nastavu u okviru svoje struke, Nastavnog plana i programa i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi sa ovim radom; izvođenje dodatne i dopunske nastave; vođenje sekcije; rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole; praćenje učenja i vladanja učenika; pomaganje im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika;  ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju; suradnja s roditeljima učenika; briga za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje; vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu; rad u stručnim organima škole, organima upravljanja i drugim organima škole; organizacija i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi; rad na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju; praćenje stručne literature i pedagoške literature; obvezno vođenje  potrebite pedagoške dokumentacije; rad na računaru i u programu EMIS; obavljanje i drugih poslova utvrđenih Nastavnim planom i programom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Godišnjim programom rada škole.

Opis poslova za pozicije 11. i 12.: svakodnevno čišćenje i uredno održavanje prostorija i prostora: učionice, hodnici, sanitarni čvorovi, kabineti, uredi, ulazi ispred zgrade, prema rasporedu tajnika ili ravnatelja škole; čišćenje i uredno održavanje namještaja, prozora, vrata i radijatora; briga za ukrasno bilje u prostorijama; za vrijeme školskih praznika rad na generalnom uređenju zgrade (podovi, prozori, vrata, namještaj); odgovornos za inventar u prostorijama koje se čiste; dužnost prijave domaru ili tajniku svakoga oštećenja prostorija ili namještaja; prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno čišćenje podova i klupa; prije napuštanja radnog mjesta, dužnost provjere dali su svi prozori zatvoreni, svjetla pogašena i sve slavine za vodu zatvorene; za vrijeme nastave provjera da li su prostorije koje se ne upotrebljavaju zatvorene; čišćenje i održavanje čistim dvorišta zgrade; sudjeluvanje u radu povjerenstva za inventuru; u okviru poslova je i uloga portira- dežurne osobe; kontrola ulaska osoba u zgradu i njihovog izlaska; prijavljivanje ravnatelju (pomoćniku ravnatelja) ili tajniku škole osoba koje se bez potrebe zadržavaju u zgradi; pomaganje domaru u obavljanju poslova ukoliko je to potrebno; obavljanje drugih poslova po nalogu tajnika i ravnatelja; 2) U okviru kurirskih poslova je: donošenje, odnošenje i raznošenje službene pošte; obavljanje terenskih poslova vezanih za rad škole; vršenje potrebnih nabavki u suradnji sa domarom škole.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, za radna mjesta od 1.do 10. kandidati moraju imati odgovarajuću stručnu spremu. Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim planovima i programima na hrvatskom jeziku smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen II. ciklus visokog obrazovanja (300 ECTS bodova). Nastavni predmeti i potrebne stručne spreme propisane su  Dopunom nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u KSB (Službene novine KSB broj: 17/12).

Za radna mjesta pod brojem 11. i 12.  kandidati moraju imati završenu najmanje osnovnu školu.

Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak i područna zgrada na Brnjacima s adresom Brnjaci, Kiseljak. Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.

Kandidati trebaju dostaviti:

 1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici: OVDJE )
 2. Životopis
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 6. Potvrda o položenom stručnom ispitu (osim za pozicije pod rednim brojem 11. i 12.)
 7. Liječničko uvjerenje (po prijemu)

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon i propis po kojem imaju prednost.

Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19) i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.

Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.

Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel.: 030/877-358.

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita (osim za pozicije pod rednim brojem 11. i 12.) i intervjua na web-stranici škole: www.os-kiseljak.ba.

Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB, https://mozks-ksb.ba/hr/dokumenti/.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s naznakom:

         'Prijava na natječaj NE OTVARATI'

Osnovna škola 'Kiseljak''

Bana Josipa Jelačića 11

71250 Kiseljak.

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u razmatranje.     

                                                                                                            Osnovna škola ''Kiseljak''

___________________________________________
 
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-772-1/20
Nadnevak: 18.9.2020. godine
Temeljem članka 10. stavak (2) točka a) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB broj: 7/19), na prijedlog ravnateljice Osnovne škole ''Kiseljak'', Školski odbor OŠ „Kiseljak“ donosi 
ODLUKU
I.
Poništava se Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta ur.broj: 03-645-1/20 od 28.8.2020. godine koji je objavljen na web stranici škole, u dnevnim novinama „Dnevni list“ i internet stranici Službe za zapošljavanje KSB.
II.
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici škole, u dnevnim novinama „Dnevni list“ i internet stranici Službe za zapošljavanje KSB.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Zbog promjene odgovornog lica poslodavca koji je raspisao javni natječaj a temeljem članka 10. stavak (2) točka a) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB broj: 7/19) odlučeno je kao u izreci odluke.
                                          Školski odbor OŠ ''Kiseljak''                                                                                                                

 _______________________________________________________________________________________
 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-769-1/20
Nadnevak: 17.9.2020. godine
Zbog trenutne situacije, odnosno izbora i imenovanja nove ravnateljice OŠ „Kiseljak“, obavještavaju se kandidati pozvani na pismeni ispit povodom Natječaja ur.broj:03-645-1/20 zakazanog za dan 18.9.2020. godine u 12,00 sati da se isti odgađa. 
O daljnjem tijeku natječajne procedure kandidati će biti obaviješteni.
 Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata na upražnjena radna mjesta
 __________________________________________________

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola«KISELJAK»

Općina Kiseljak

K I S E L J A K

Ur.broj: 03-768-1/20

Nadnevak: 16.9.2020. god.

Predmet: OBAVIJEST

Popis kandidata među kojima se provodi izborni postupak prema Natječaju ur.broj: 03-645-1/20:

1. Anita Antić

2. Đenana Mahmutspahić

3. Marija Duvnjak

4. Jelena Rajić Mišković

5. Matea Kapetanović

6. Suzana Batista

7. Marija Tomičić

8. Bruno Grebenar

9. Valentina Dragojević

10. Darko Pejanović

11. Stefan Savić

12. Anton Terzić

13. Amela Bilić

14. Marijana Bilić

15. Edina Maslo Bukva

16. Violeta Franjčević

17. Ankica Franjić

18. Darinka Krajinović

19. Antonija Duno

Pismeni dio natječaja održat će se u petak 18.9.2020.godine s početkom u 12,00 sati.

Kandidati pod rednim brojevima 16.,17.,18. i 19. izlaze samo na usmeni dio natječaja.                                                                                                                           Povjerenstvo za bodovanje i intervju  

________________________________________________

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola ''KISELJAK''

Općina Kiseljak

K I S E LJ A K

Ur.broj: 03-645-1/20

Nadnevak: 28.8.2020. godine

Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB broj: 7/19) i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna broj: 01-117-572/20 od 21.8.2020. godine, Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Učitelj razredne nastave, do 30.6.2021. god........................................................................................2 izvršitelja
 2. Učitelj razredne nastave, do povratka djelatnica s porodiljnog dopusta, a najkasnije do 30.6.2021. godine...................................................................................................................................................... 2 izvršitelja
 3. Nastavnik matematike, 20 sati, do 30.6.2021. god ............................................................................. 1 izvršitelj
 4. Nastavnik engleskog jezika, 11 sati, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najkasnije do 30.6.2021. godine.........................................................................................................................................................1 izvršitelj
 5. Nastavnik njemačkog jezika, 8 sati, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najkasnije do 30.6.2021. godine.........................................................................................................................................................1 izvršitelj
 6. Nastavnik geografije, 4 sata, do 30.6.2021. god .................................................................................. 1 izvršitelj
 7. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture, 2 sata, do do 30.6.2021. god................................................1 izvršitelj
 8. Nastavnik katoličkog vjeronauka, 22 sata, na neodređeno................................................................... 1 izvršitelj
 9. Nastavnik pravoslavnog vjeronauka, 4 sata, do 30.6.2021. god. ......................................................... 1 izvršitelj
 10. Psiholog, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najkasnije do 30.6.2021. godine.........................................................................................................................................................1 izvršitelj
 11. Spremačica, puno radno vrijeme, do 30.6.2021. god. ........................................................................ 1 izvršitelj
 12. Spremačica, pola radnog vremena, do 30.6.2021.god..........................................................................1 izvršitelj

 

Opis poslova za pozicije od 1.-9.: planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi (godišnje); sastavljanje pismenih priprava; izvođenje nastavu u okviru svoje struke, Nastavnog plana i programa i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi sa ovim radom; izvođenje dodatne i dopunske nastave; vođenje sekcije; rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole; praćenje učenja i vladanja učenika; pomaganje im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika;  ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju; suradnja s roditeljima učenika; briga za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje; vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu; rad u stručnim organima škole, organima upravljanja i drugim organima škole; organizacija i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi; rad na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju; praćenje stručne literature i pedagoške literature; obvezno vođenje  potrebite pedagoške dokumentacije; rad na računaru i u programu EMIS; obavljanje i drugih poslova utvrđenih Nastavnim planom i programom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Godišnjim programom rada škole.

Opis poslova za poziciju 10.: 1) Rad sa učenicima: individualni i grupni rad sa učenicima; obavljanje psihološke procjene sposobnosti učenika, posebno kroz testiranje djece za polazak u školu (provjera psihofizičke spremnosti za polazak u školu; utvrđivanje uzroka školskog neuspjeha i pružanje pomoći za njegovo prevazilaže prepoznavanje darovitih učenika i rad sa njima; utvrđivanje uzroka teškoća u ponašanju i vršnjačkim odnosima, emocionalne ili obiteljske probleme i pomaže učenicima da ih savladaju; razvijanje i provođenje preventivnih programa nepoželjnih oblika ponašanja, programa za jačanje samopouzdanja, učenje socijalnih vještina;  2) Rad sa roditeljima: pomaže roditeljima da prepoznaju i razumiju razvojne i individualne potrebe učenika i reagiraju sukladno  njima; organizira školu roditeljstva u cilju osnaživanja roditelja; pomaže u aktivnom uključivanju roditelja u život i rad škole; 3) Rad sa nastavnicima: prepoznaje specifične teškoće, ali i pozitivne strane školske klime i odnosa među zaposlenima; uvodi u rad različite programe rada koji podstiču kreativnost u radu nastavnika i učenika; uvodi u rad suvremene metode provjere znanja učenika i njegovo praćenje; pomaže nastavnicima da prepoznaju i prevladaju razvojne poteškoće učenika kao i da prevladaju negativnu klimu u razredu; podstiče toleranciju za različitosti među učenicima i nastavnicima; 4) Istraživački rad: doprinosi procesu samovrednovanja škole, izradi programa usmjerenih na podizanje kvaliteta rada škole; osmišljava i sprovodi istraživanje povezano sa odgojno-obrazovnom praksom i psihološkim specifičnostima učenika i nastavnika; sudjeluje u istraživačkim projektima drugih institucija; 5) ostali poslovi po nalogu ravnatelja škole.

Opis poslova za pozicije 11. i 12.: svakodnevno čišćenje i uredno održavanje prostorija i prostora: učionice, hodnici, sanitarni čvorovi, kabineti, uredi, ulazi ispred zgrade, prema rasporedu tajnika ili ravnatelja škole; čišćenje i uredno održavanje namještaja, prozora, vrata i radijatora; briga za ukrasno bilje u prostorijama; za vrijeme školskih praznika rad na generalnom uređenju zgrade (podovi, prozori, vrata, namještaj); odgovornos za inventar u prostorijama koje se čiste; dužnost prijave domaru ili tajniku svakoga oštećenja prostorija ili namještaja; prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno čišćenje podova i klupa; prije napuštanja radnog mjesta, dužnost provjere dali su svi prozori zatvoreni, svjetla pogašena i sve slavine za vodu zatvorene; za vrijeme nastave provjera da li su prostorije koje se ne upotrebljavaju zatvorene; čišćenje i održavanje čistim dvorišta zgrade; sudjeluvanje u radu povjerenstva za inventuru; u okviru poslova je i uloga portira- dežurne osobe; kontrola ulaska osoba u zgradu i njihovog izlaska; prijavljivanje ravnatelju (pomoćniku ravnatelja) ili tajniku škole osoba koje se bez potrebe zadržavaju u zgradi; pomaganje domaru u obavljanju poslova ukoliko je to potrebno; obavljanje drugih poslova po nalogu tajnika i ravnatelja; 2) U okviru kurirskih poslova je: donošenje, odnošenje i raznošenje službene pošte; obavljanje terenskih poslova vezanih za rad škole; vršenje potrebnih nabavki u suradnji sa domarom škole.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, za radna mjesta od 1.do 9. kandidati moraju imati odgovarajuću stručnu spremu. Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim planovima i programima na hrvatskom jeziku smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen II. ciklus visokog obrazovanja (300 ECTS bodova). Nastavni predmeti i potrebne stručne spreme propisane su  Dopunom nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u KSB (Službene novine KSB broj: 17/12).

Za radno mjesto pod brojem 10. kandidati moraju imati završenu visoku stručnu spremu, odnosno smjer psiholog (VII. stupanj), profesor psihologije (VII. stupanj), diplomirani psiholog (VII. stupanj) ili osoba sa završenim II. (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (diplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistar za određenu oblast, kojim stiče 300 ECTS bodova.

Za radna mjesta pod brojem 11. i 12.  kandidati moraju imati završenu najmanje osnovnu školu.

Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak i područna zgrada na Brnjacima s adresom Brnjaci, Kiseljak. Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.

Kandidati trebaju dostaviti:

 1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici: OVDJE)
 2. Životopis
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 6. Potvrda o položenom stručnom ispitu (osim za pozicije pod rednim brojem 11. i 12.)
 7. Liječničko uvjerenje (po prijemu)

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon i propis po kojem imaju prednost.

Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19) i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.

Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.

Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel.: 030/877-358.

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita (osim za pozicije pod rednim brojem 11. i 12.) i intervjua na web-stranici škole: www.os-kiseljak.ba.

Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB, https://mozks-ksb.ba/hr/dokumenti/.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s naznakom:

         'Prijava na natječaj NE OTVARATI'

Osnovna škola 'Kiseljak''

Bana Josipa Jelačića 11

71250 Kiseljak.

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u razmatranje.     

                                                                                                            Osnovna škola ''Kiseljak''

---------------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola«KISELJAK»

Općina Kiseljak

K   I   S   E   L   J   A   K

Ur. broj: 03-628-1/20

Nadnevak: 24.8.2020. godine

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU USMENOG  ISPITA

Uz obavezno pridržavanje mjera lične/osobne zaštite, preporučenih od Kriznog štaba/stožera zdravstva

Naziv organa

O.Š.KISELJAK

Objava natječaja

Dnevni list –dana 05.08.2020.

Datum objave na web stranici

05.08.2020.

Naziv Pozicije

Ravnatelj/ica u O.Š.Kiseljak na period od 4 /četiri/ godine

Datum i vrijeme polaganja usmenog ispita/intervju/

01.09.2020. u 13,00h

Mjesto polaganja,ulica i broj

O.Š.KISELJAK

BANA JOSIPA JELAČIĆA 11, 71250 KISELJAK

Napomena

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u

Kandidati sa liste uspješnih biće pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima na usmenom ispitu.

 Mjere lične/osobne zaštite podrazumijevaju nošenje maske za lice, kao i poštivanje uputa službenih osoba i uposlenika prilikom ulaska i boravka u službenim prostorijama O.Š.Kiseljak.

Voditelj natječaja:Školski odbor O.Š.Kiseljak            Kontakt broj: 030/877 358    email:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Popis tematskih oblasti iz propisa za utvrđivanje pitanja za usmeni ispit/intervju/

Naziv Pozicije

Ravnatelj/ica u O.Š.Kiseljak na period od 4 /četiri/ godine

Uvod

Osobno predstavljanje kandidata

Zakonski propisi

Zakona o osnovnom školstvu (Sl. novine KSB, broj: 11/01, 17/04),

Statut O.Š.Kiseljak(broj 03-293-1/16 od 14.4.2016./

Ostale oblasti

PROFESIONALNI RAZVOJ I INTEGRITET

INICIJATIVA, PROMJENE, RJEŠAVANJE PROBLEMA

TIMSKI RAD

KOMUNIKACIJA

LIČNA DJELOTVORNOST I USMJERENOST KA REZULTATU

PLANIRANJE I ORGANIZIRANJE

RAZVOJ ZAPOSLENIH

STRATEŠKO USMJERAVANjE

Predsjednik školskog odbora:Ljiljana Boro

Zamjenik predsjednika:Nikola Grubešić

Član:Josip Bošnjak

Član:Dijana Škoro

Član:Želimir Kuliš

 

 

--------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola«KISELJAK»

Općina Kiseljak

K   I   S   E   L   J   A   K

Ur.broj: 03-575-1/20

Nadnevak: 5.8.2020 god.

Temeljem članka 75. Zakona o osnovnom školstvu (''Službene novine KSB'' broj: 11/01), članka 95. Statuta Osnovne škole ''Kiseljak'', Odluke Školskog Odbora ur. broj: 03-553-1/20 od 30.7.2020. godine i Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB broj: 03-34-10/20-91 od  3.8.2020. godine, Školski odbor Osnovne škole ''Kiseljak''  objavljuje

NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA OŠ ''KISELJAK''

 

Opći uvjeti za imenovanje ravnatelja škole su:

- da je punoljetan

- da je državljanin BiH

- da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere (bilo na razini države ili entiteta) u vremenu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije

- da nije obuhvaćen odredbom čl. IX. stavak 1. Ustava BiH.

Posebni uvjeti za imenovanje ravnatelja su:

- visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen drugi ciklus visokog obrazovanja (300 ECTS bodova)

- da zadovoljava uvjete za učitelja ili pedagoga

- da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima, a svojim radom se naročito ističe u pedagoškoj teoriji i praksi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta (originale ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci) i to:

- životopis

- izvadak iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o državljanstvu

- ovjerene izjave da ispunjavaju opće uvjete pod točkama 3. i 4. (obrazac izjave kandidati mogu preuzeti na

   www.os-kiseljak.ba - kliknuti na link)

- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu

- potvrda o radnom iskustvu.

Kandidat koji bude izabran obvezan je dostaviti: liječničko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

Ravnatelj se imenuje na period od četiri godine.

Kandidati će o terminu održavanja usmenog intervjua biti pisanim putem obavješteni najmanje sedam dana prije održavanja na adresu navedenu u prijavi.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja natječaja.

Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel.: 030/877-358.

Natječajna procedura izbora i imenovanja ravnatelja OŠ „Kiseljak“ će se obavljati sukladno postupku i izbornom procesu utvrđenom Odlukom o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja OŠ „Kiseljak“ ur. broj: 03-553-1/20 od 30.7.2020. godine  koja je objavljena na oglasnoj ploči OŠ „Kiseljak“.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „ NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ“  na adresu:

Osnovna škola „Kiseljak“

 Bana Josipa Jelačića 11,

71250 Kiseljak

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.                       

                                                                                    

                                                                                                Školski odbor OŠ „Kiseljak“

                                                                                                                            

-------------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Općina Kiseljak

Osnovna škola«KISELJAK»

K   I   S   E   L   J   A   K

Ur. br.: 03-552-1/20

Nadnevak: 30.7.2020. god.

 Na temelju članaka 72.,73. i 75. Zakona o osnovnom školstvu (Sl. novine KSB, broj: 11/01, 17/04), članka 91. Statuta Osnovne škole “Kiseljak“ i Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj: 07-30-520/20 od 15.7.2020. godine, Školski odbor na sjednici održanoj  30.7.2020. godine donosi

    

ODLUKU

o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja OŠ „Kiseljak“

 

Članak 1.

Poništava se Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja OŠ „Kiseljak“ ur. broj: 03-417-1/20 od 4.6.2020. godine koji je objavljen 5.6.2020. godine na web stranici OŠ „Kiseljak“, u „Dnevnom listu“ i web stranici Službe za zapošljavanje KSB.

Članak 2.

Odluka o poništenju će se objaviti na web stranici OŠ „Kiseljak“, „Dnevnom listu“ i web stranici Službe za zapošljavanje KSB.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zbog propusta u donošenju Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja OŠ „Kiseljak“ ur. broj: 03-371-2/20 od 8.5.2020. godine gdje nije navedeno da će se isti objaviti u Dnevnom listu, web stranici škole i web stranici Službe za zapošljavanje a na temelju Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj: 07-30-520/20 od 15.7.2020. godine i sukladno zakonskim propisima odlučeno je kao u izreci odluke.

                                                                                                 Predsjednica Školskog odbora                                                                                 

                                                                                                                                        Ljiljana Boro   

                                                ---------------------------------------------------                                    

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola«KISELJAK»
Općina Kiseljak
K I S E L J A K
Ur.broj: 03-417-1/20
Nadnevak: 4.6.2020 god.


Temeljem članka 75. Zakona o osnovnom školstvu (''Službene novine KSB'' broj: 11/01), članka 95. Statuta
Osnovne škole ''Kiseljak'', Odluke Školskog Odbora ur. broj: 03-371-1/20 od 8.5.2020. godine i Suglasnosti
Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB broj: 03-30-436/20 od 1.6.2020. godine,
Školski odbor Osnovne škole ''Kiseljak'' objavljuje
NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA OŠ ''KISELJAK''

Opći uvjeti za imenovanje ravnatelja škole su:
- da je punoljetan
- da je državljanin BiH
- da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere (bilo na razini države ili entiteta) u
vremenu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije
- da nije obuhvaćen odredbom čl. IX. stavak 1. Ustava BiH


Posebni uvjeti za imenovanje ravnatelja su:
- visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen drugi ciklus visokog obrazovanja (s 300 ECTS
bodova).
- da zadovoljava uvjete za učitelja ili pedagoga
- da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima, a svojim radom se
naročito ističe u pedagoškoj teoriji i praksi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta (originale ili ovjerene preslike
ne starije od šest mjeseci) i to:
- životopis
- izvadak iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu
- ovjerene izjave da ispunjavaju opće uvjete pod točkama 3. i 4.
- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- potvrda o radnom iskustvu
Kandidat koji bude izabran obvezan je dostaviti: liječničko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi
kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja natječaja.
Ravnatelj se imenuje na period od 4 godine.
Kandidati će o rezultatima natječaja pravodobno dobiti pisanu obavijest na adresu navedenu u prijavi.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE
OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ“ na adresu:
Osnovna škola ''Kiseljak''
Bana Josipa Jelačića 11
71250 Kiseljak
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Školski odbor OŠ „Kiseljak“

-----------------------

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-243-1/20
Nadnevak: 27 .2.2020. godine
Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna
(Službene novine KSB broj: 7/19) i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna broj: 01-11-7-164/20 od 21.2.2020.
godine, Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Učitelj razredne nastave, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, do 30.6.2020. godine............1 izvršitelj
Opis poslova: planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi
(godišnje); sastavljanje pismenih priprava; izvođenje nastavu u okviru svoje struke, Nastavnog plana i programa
i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi sa ovim radom; izvođenje dodatne i dopunske nastave; vođenje
sekcije; rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole; praćenje učenja i vladanja učenika;
pomaganje im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika; ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha učenika u
znanjima, kulturama, navikama i vladanju; suradnja s roditeljima učenika; briga za nastavna sredstva koja su im
povjerena na korištenje i čuvanje; vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu; rad u stručnim organima škole,
organima upravljanja i drugim organima škole; organizacija i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi; rad na
svom stručnom i pedagoškom usavršavanju; praćenje stručne literature i pedagoške literature; obvezno vođenje
potrebite pedagoške dokumentacije; rad na računaru i u programu EMIS; obavljanje i drugih poslova utvrđenih
Nastavnim planom i programom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Godišnjim programom rada škole.
Uvjeti:
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju imati odgovarajuću stručnu spremu.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim planovima i programima
na hrvatskom jeziku smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen II. ciklus visokog obrazovanja
(300 ECTS bodova). Nastavni predmeti i potrebne stručne spreme propisane su Dopunom nastavnih planova i
programa na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u KSB (Službene novine KSB broj: 17/12).
Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak.
Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.
Kandidati trebaju dostaviti:
1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici: www.os-kiseljak.ba ) OVDJE 
2. Životopis
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Uvjerenje o državljanstvu
5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi (i dodatak diplomi)
6. Potvrda o položenom stručnom ispitu
7. Liječničko uvjerenje (po prijemu)
Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu
prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.
Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladno Uredbi o postupku prijema u
radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19) i Pravilnika o postupku
prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.
Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.
Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel.: 030/877-358.
Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita i
intervjua na web-stranici škole: www.os-kiseljak.ba .
Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja,
znanosti, mladih, kulture i športa KSB, https://www.mozks-ksb.ba/Dokumenti/Index/112 .

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s
naznakom:
'Prijava na natječaj NE OTVARATI'
Osnovna škola 'Kiseljak''
Bana Josipa Jelačića 11
71250 Kiseljak.
Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u
razmatranje.
Osnovna škola ''Kiseljak''

----------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Središnja Bosna

Općina Kiseljak

Osnovna škola „KISELJAK“

K I S E LJ A K

Ur. broj: 03-207-1/20

Nadnevak: 14.2.2020. godine

Na temelju Pravilnika o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14), Povjerenstvo za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije objavljuje

 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave-školske ekskurzije

 

Povjerenstvo za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije za učenike IX. (deveteog) razreda Osnovne škole „Kiseljak“ donijelo je Odluku o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave- školske ekskurzije u Republiku Hrvatsku čije realizacija je planirana za mjesec svibanj 2020. godine.

 

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osobe koja za takve usluge zadovoljava uvjete određenim propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima te koji zadovoljavanju ostale uvjete propisane Pravilnikom o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14).

Ponude se dostavljaju temeljem Obrasca poziva za organiziranje izvanučioničke nastave sukladno Pravilniku o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14).

Rok za dostavljanje ponuda je 24.2.2020. godine do 10,00 sati a otvaranje ponuda je istog dana u 12,00 sati.

Ponude slati preporučenom poštom na adresu:

Osnovna škola „Kiseljak“

Bana Josipa Jelačića 11, 71250 Kiseljak s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ .

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Obrazac poziva za organiziranje izvanučioničke nastave možete preuzeti ovdje.

                                                                         Povjerenstvo  za  organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije

----------------------

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-1290-1/19
Nadnevak: 18.12.2019. godine
Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna
(Službene novine KSB broj: 7/19) i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna broj: 01-02-725/19 od 9.8.2019.
godin, broj: 01-02-864/19 od 30.9.2019. godine, broj: 01-02-1282/19 od 16.12.2019. godine i Suglasnosti
Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB broj: 03-34-3/9-421 od 16.9.2019. godine,
Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Učitelj razredne nastave, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, do 30.6.2020. godine............1 izvršitelj
2. Nastavnik matematike, 20 sati, do 30.6.2020. godine..........................................................................2 izvršitelja
3. Nastavnik engleskog jezika, 11 sati, do povratka djelatnice s bolovanja, do 30.6.2020. godine...........1 izvršitelj
4. Nastavnik njemačkog jezika, 8 sati, do povratka djelatnice s bolovanja, do 30.6.2020. godine...........1 izvršitelj
5. Nastavnik pravoslavnog vjeronauka, 4 sata, na određeno vrijeme, do 30.6.2020. godine....................1 izvršitelj
Opis poslova za pozicije 1-5: planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u
školi (godišnje); sastavljanje pismenih priprava; izvođenje nastavu u okviru svoje struke, Nastavnog plana i
programa i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi sa ovim radom; izvođenje dodatne i dopunske nastave;
vođenje sekcije; rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole; praćenje učenja i vladanja
učenika; pomaganje im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika; ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha učenika u
znanjima, kulturama, navikama i vladanju; suradnja s roditeljima učenika; briga za nastavna sredstva koja su im
povjerena na korištenje i čuvanje; vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu; rad u stručnim organima škole,
organima upravljanja i drugim organima škole; organizacija i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi; rad na
svom stručnom i pedagoškom usavršavanju; praćenje stručne literature i pedagoške literature; obvezno vođenje
potrebite pedagoške dokumentacije; rad na računaru i u programu EMIS; obavljanje i drugih poslova utvrđenih
Nastavnim planom i programom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Godišnjim programom rada škole.
Uvjeti:
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju imati odgovarajuću stručnu spremu.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim planovima i programima
na hrvatskom jeziku smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen II. ciklus visokog obrazovanja
(300 ECTS bodova). Nastavni predmeti i potrebne stručne spreme propisane su Dopunom nastavnih planova i
programa na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u KSB (Službene novine KSB broj: 17/12).
Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak i
Područna škola Brnjaci, Brnjaci bb. Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.
Kandidati trebaju dostaviti:
1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici: www.os-kiseljak.ba ) OVDJE
2. Životopis
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Uvjerenje o državljanstvu
5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi
6. Potvrda o položenom stručnom ispitu
7. Liječničko uvjerenje (po prijemu)
Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu
prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.
Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladno Uredbi o postupku prijema u
radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19) i Pravilnika o postupku
prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.

Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.
Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel.: 030/877-358.
Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita i
intervjua na web-stranici škole: www.os-kiseljak.ba .
Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja,
znanosti, mladih, kulture i športa KSB, https://www.mozks-ksb.ba/Dokumenti/Index/112 .
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s
naznakom:
'Prijava na natječaj NE OTVARATI'
Osnovna škola 'Kiseljak''
Bana Josipa Jelačića 11
71250 Kiseljak.
Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u
razmatranje.

Osnovna škola "Kiseljak"

------------

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U KONKURENTSKOM ZAHTJEVU ZA DOSTAVU PONUDA

Stranica 1

Stranica 2

Stranica 3

Stranica 4

 

------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola ''KISELJAK''

Općina Kiseljak

K I S E LJ A K

Ur.broj: 03-1131-1/19

Nadnevak: 4.11.2019. godine

Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB broj: 7/19) i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna broj: 01-02-981/19 od 25.10.2019. godine, Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Logoped, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, odnosno do 30.6.2020. godine....................1 izvršitelj

Opis poslova: 1) Individualni terapijski poslovi i to: dijagnostika i opservacija; vježbe za razvoj opće motorike tijela; vježbe auditivne i vizualne percepcije i diskriminacije; vježbe oralno-motoričke stimulacije; vježbe govornih organa; rad na razvoju receptivnog govora; poticanje i razvoj ekspresivnog govora; rad na alternativnim oblicima komunikacije. 2) Pripreme za rad: pripreme tehničkih, jezičkog i didaktičkog materijala, prikupljanje podataka iz medicinske, pedagoške i socijalne dokumentacije; izrada dosjea za svako dijete; vođenje logopedske dokumentacije; ostali poslovi po nalogu ravnatelja škole.

Uvjeti:

Kandidati moraju imati završenu visoku stručnu spremu, odnosno smjer logoped/diplomirani logoped (VII. stupanj) ili osoba sa završenim II. (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (diplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistar za određenu oblast, kojim stiče 300 ECTS bodova.

Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak i područna zgrada na Brnjacima s adresom Brnjaci bb, Kiseljak. Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.

Kandidati trebaju dostaviti:

 1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici: www.os-kiseljak.baOVDJE
 2. Životopis
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 6. Potvrda o položenom stručnom ispitu
 7. Liječničko uvjerenje (po prijemu)

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19) i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.

Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.

Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel: 030/877-358.

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita i intervjua na web-stranici škole: www.os-kiseljak.ba.

Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB, https://www.mozks-ksb.ba/Dokumenti/Index/112.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s naznakom:

'Prijava na natječaj NE OTVARATI'

Osnovna škola 'Kiseljak''

Bana Josipa Jelačića 11

71250 Kiseljak.

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u razmatranje.      

                                                                                                       OŠ ''Kiseljak'' Kiseljak

---------------------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola ''KISELJAK''

Općina Kiseljak

K I S E LJ A K

Ur.broj: 03-1067-1/19

Nadnevak: 18.10.2019. godine

Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB broj: 7/19) i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna broj: 01-02-837/19 od 20.9.2019. godine i broj: 01-02-864/19 od 30.9.2019. godine, Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Učitelj razredne nastave, do povratka djelatnice s bolovanja, odnosno do 30.6.2020. godine..............1 izvršitelj
 2. Nastavnik matematike, 8 sati, do povratka djelatnice s bolovanja, odnosno do 30.6.2020. godine......1 izvršitelj
 3. Nastavnik tehničke kulture, 12 sati, do povratka djelatnice s bolovanja, odnosno do 30.6.2020. god...1 izvršitelj
 1. Nastavnik pravoslavnog vjeronauka, 4 sata, do 30.6.2020. godine...................................................... 1 izvršitelj

Opis poslova za pozicije od 1-4: planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi (godišnje); sastavljanje pismenih priprava; izvođenje nastavu u okviru svoje struke, Nastavnog plana i programa i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi sa ovim radom; izvođenje dodatne i dopunske nastave; vođenje sekcije; rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole; praćenje učenja i vladanja učenika; pomaganje im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika; ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju; suradnja s roditeljima učenika; briga za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje; vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu; rad u stručnim organima škole, organima upravljanja i drugim organima škole; organizacija i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi; rad na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju; praćenje stručne literature i pedagoške literature; obvezno vođenje potrebite pedagoške dokumentacije; rad na računaru i u programu EMIS; obavljanje i drugih poslova utvrđenih Nastavnim planom i programom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Godišnjim programom rada škole.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, za radna mjesta od 1.do 4. kandidati moraju imati odgovarajuću stručnu spremu. Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim planovima i programima na hrvatskom jeziku smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen II. ciklus visokog obrazovanja (300 ECTS bodova). Nastavni predmeti i potrebne stručne spreme propisane su Dopunom nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u KSB (Službene novine KSB broj: 17/12).

Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak i područna zgrada na Brnjacima s adresom Brnjaci, Kiseljak. Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.

Kandidati trebaju dostaviti:

 1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici: www.os-kiseljak.ba) OVDJE
 2. Životopis
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 1. Uvjerenje o državljanstvu
 2.  Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 3.  Potvrda o položenom stručnom ispitu
 4. Liječničko uvjerenje (po prijemu)

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladnoUredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19)i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.

Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.

Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel.: 030/877-358.

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita i intervjua na web-stranici škole: www.os-kiseljak.ba.

Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB, https://www.mozks-ksb.ba/Dokumenti/Index/112.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s naznakom:

         'Prijava na natječaj NE OTVARATI'

Osnovna škola 'Kiseljak''

Bana Josipa Jelačića 11

71250 Kiseljak.

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u razmatranje.      

                                                                                                                        Osnovna škola ''Kiseljak''

---------
 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-800-1/19
Nadnevak: 21.8.2019. godine
 
 
Obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta ur. broj: 03-759-1/19 da će se pismeni ispit održati dana 23. 8. 2019. godine (petak) s početkom u 10,00 sati.
 
   Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata na upražnjena radna mjesta

-----------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola ''KISELJAK''

Općina Kiseljak

K I S E LJ A K

Ur.broj: 03-763-1/19

Nadnevak: 19.8.2019. godine

Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB broj: 7/19) i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna o davanju suglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta broj: 01-02-725/19 od 9.8.2019. godine, Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Psiholog, na neodređeno radno vrijeme.................................................................................................1 izvršitelj

Opis poslova: 1) Rad sa učenicima: individualni i grupni rad sa učenicima; obavljanje psihološke procjene sposobnosti učenika, posebno kroz testiranje djece za polazak u školu (provjera psihofizičke spremnosti za polazak u školu; utvrđivanje uzroka školskog neuspjeha i pružanje pomoći za njegovo prevazilaže prepoznavanje darovitih učenika i rad sa njima; utvrđivanje uzroka teškoća u ponašanju i vršnjačkim odnosima, emocionalne ili obiteljske probleme i pomaže učenicima da ih savladaju; razvijanje i provođenje preventivnih programa nepoželjnih oblika ponašanja, programa za jačanje samopouzdanja, učenje socijalnih vještina; 2) Rad sa roditeljima: pomaže roditeljima da prepoznaju i razumiju razvojne i individualne potrebe učenika i reagiraju sukladno njima; organizira školu roditeljstva u cilju osnaživanja roditelja; pomaže u aktivnom uključivanju roditelja u život i rad škole; 3) Rad sa nastavnicima: prepoznaje specifične teškoće, ali i pozitivne strane školske klime i odnosa među zaposlenima; uvodi u rad različite programe rada koji podstiču kreativnost u radu nastavnika i učenika; uvodi u rad suvremene metode provjere znanja učenika i njegovo praćenje; pomaže nastavnicima da prepoznaju i prevladaju razvojne poteškoće učenika kao i da prevladaju negativnu klimu u razredu; podstiče toleranciju za različitosti među učenicima i nastavnicima; 4) Istraživački rad: doprinosi procesu samovrednovanja škole, izradi programa usmjerenih na podizanje kvaliteta rada škole; osmišljava i sprovodi istraživanje povezano sa odgojno-obrazovnom praksom i psihološkim specifičnostima učenika i nastavnika; sudjeluje u istraživačkim projektima drugih institucija; 5) ostali poslovi po nalogu ravnatelja škole.

Uvjeti:

Kandidati moraju imati završenu visoku stručnu spremu, odnosno smjer psiholog (VII. stupanj), profesor psihologije (VII. stupanj), diplomirani psiholog (VII. stupanj) ili osoba sa završenim II. (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (diplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistar za određenu oblast, kojim stiče 300 ECTS bodova.

Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak i područna zgrada na Brnjacima s adresom Brnjaci bb, Kiseljak. Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.

Kandat koji se prime na neodređeno vrijeme podliježu obvezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca sukladno Zakonu o radu.

Kandidati trebaju dostaviti:

 1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici: www.os-kiseljak.ba) OVDJE
 2. Životopis
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 6. Potvrda o položenom stručnom ispitu
 7. Dokaz o poznavanju rada na računaru
 8. Liječničko uvjerenje (po prijemu)

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladnoUredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19)i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.

Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.

Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel: 030/877-358.

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita i intervjua na web-stranici škole: www.os-kiseljak.ba.

Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB, https://www.mozks-ksb.ba/Dokumenti/Index/112.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s naznakom:

         'Prijava na natječaj NE OTVARATI'

Osnovna škola 'Kiseljak''

Bana Josipa Jelačića 11

71250 Kiseljak.

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u razmatranje.      

                                                                                                       Školski odbor OŠ ''Kiseljak'' Kiseljak

-----------------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola ''KISELJAK''

Općina Kiseljak

K I S E LJ A K

Ur.broj: 03-759-1/19

Nadnevak: 13.8.2019. godine

Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB broj: 7/19) i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna o davanju suglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta broj: 01-02-725/19 od 9.8.2019. godine, Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Učitelj razredne nastave, do 30.6.2020. god.........................................................................................2 izvršitelja

2. Nastavnik hrvatskog jezika, 18 sati, na neodređeno radno vrijeme.......................................................1 izvršitelj

3. Nastavnik engleskog jezika, 14 sati, na neodređeno radno vrijeme.......................................................1 izvršitelj

4. Nastavnik matematike, 20 sati, do 30.6.2020. god ............................................................................ 2 izvršitelja

5. Nastavnik geografije, 4 sata, do 30.6.2020. god....................................................................................1 izvršitelj

6. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture, 2 sata, do 30.6.2020.god.......................................................1 izvršitelj

7. Nastavnik likovne kulture, 12 sati, na neodređeno radno vrijeme.........................................................1 izvršitelj

8. Nastavnik vjeronauka, 16 sati, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta...................................... 1 izvršitelj

9. Spremač, pola radnog vremena, do 30.6.2020.god................................................................................1 izvršitelj

Opis poslova za pozicije od 1-8: planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi (godišnje); sastavljanje pismenih priprava; izvođenje nastavu u okviru svoje struke, Nastavnog plana i programa i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi sa ovim radom; izvođenje dodatne i dopunske nastave; vođenje sekcije; rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole; praćenje učenja i vladanja učenika; pomaganje im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika; ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju; suradnja s roditeljima učenika; briga za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje; vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu; rad u stručnim organima škole, organima upravljanja i drugim organima škole; organizacija i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi; rad na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju; praćenje stručne literature i pedagoške literature; obvezno vođenje potrebite pedagoške dokumentacije; rad na računaru i u programu EMIS; obavljanje i drugih poslova utvrđenih Nastavnim planom i programom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Godišnjim programom rada škole.

Opis poslova za poziciju 9.:svakodnevno čišćenje i uredno održavanje prostorija i prostora: učionice, hodnici, sanitarni čvorovi, kabineti, uredi, ulazi ispred zgrade, prema rasporedu tajnika ili ravnatelja škole; čišćenje i uredno održavanje namještaja, prozora, vrata i radijatora; briga za ukrasno bilje u prostorijama; za vrijeme školskih praznika rad na generalnom uređenju zgrade (podovi, prozori, vrata, namještaj); odgovornos za inventar u prostorijama koje se čiste; dužnost prijave domaru ili tajniku svakoga oštećenja prostorija ili namještaja; prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno čišćenje podova i klupa; prije napuštanja radnog mjesta, dužnost provjere dali su svi prozori zatvoreni, svjetla pogašena i sve slavine za vodu zatvorene; za vrijeme nastave provjera da li su prostorije koje se ne upotrebljavaju zatvorene; čišćenje i održavanje čistim dvorišta zgrade; sudjeluvanje u radu povjerenstva za inventuru; u okviru poslova je i uloga portira- dežurne osobe; kontrola ulaska osoba u zgradu i njihovog izlaska; prijavljivanje ravnatelju (pomoćniku ravnatelja) ili tajniku škole osoba koje se bez potrebe zadržavaju u zgradi; pomaganje domaru u obavljanju poslova ukoliko je to potrebno; obavljanje drugih poslova po nalogu tajnika i ravnatelja; 2) U okviru kurirskih poslova je: donošenje, odnošenje i raznošenje službene pošte; obavljanje terenskih poslova vezanih za rad škole; vršenje potrebnih nabavki u suradnji sa domarom škole.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, za radna mjesta od 1.do 8. kandidati moraju imati odgovarajuću stručnu spremu. Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim planovima i programima na hrvatskom jeziku smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen II. ciklus visokog obrazovanja (300 ECTS bodova). Nastavni predmeti i potrebne stručne spreme propisane su Dopunom nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u KSB (Službene novine KSB broj: 17/12).

Za radno mjesto pod brojem 9. kandidati moraju imati završenu najmanje osnovnu školu.

Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak i područna zgrada na Brnjacima s adresom Brnjaci, Kiseljak. Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.

Kandati koji se prime na neodređeno vrijeme podliježu obvezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca sukladno Zakonu o radu.

Kandidati trebaju dostaviti:

 1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici:www.os-kiseljak.ba ) OVDJE
 2. Životopis
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5.  Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 6.  Potvrda o položenom stručnom ispitu (osim za poziciju pod rednim brojem 9.)
 7. Liječničko uvjerenje (po prijemu)

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladnoUredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19)i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.

Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.

Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel.: 030/877-358.

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita (osim za poziciju pod rednim brojem 9.) i intervjua na web-stranici školewww.os-kiseljak.ba.

Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB, https://www.mozks-ksb.ba/Dokumenti/Index/112.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s naznakom:

         'Prijava na natječaj NE OTVARATI'

Osnovna škola 'Kiseljak''

Bana Josipa Jelačića 11

71250 Kiseljak.

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u razmatranje.      

                                                                                                                       Osnovna škola ''Kiseljak''

-------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Središnja Bosna

Općina Kiseljak

Osnovna škola „KISELJAK“

K I S E LJ A K

Ur. broj: 03-234-1/19

Nadnevak: 4.3.2019. godine

OBAVIJEST

Zbog održavanja tradicionalne karnevalske svečanosti dana 5.3.2019. godine (utorak), otvaranje ponuda za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave- školske ekskurzije predviđeno istog dana u 12,00 sati se odgađa za 7. 3. 2019. godine (četvrtak) u 12,00 sati.

Povjerenstvo za organiziranje višednevneizvanučioničke nastave – školske ekskurzije

-----------------------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Središnja Bosna

Općina Kiseljak

Osnovna škola „KISELJAK“

K I S E LJ A K

Ur. broj: 03-226-1/19

Nadnevak: 26.2.2019. godine

Na temelju Pravilnika o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14), Povjerenstvo za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije objavljuje

Javni poziv

za prikupljanje ponuda za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave-školske ekskurzije

Povjerenstvo za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije za učenike IX. (deveteog) razreda Osnovne škole „Kiseljak“ donijelo je Odluku o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave- školske ekskurzije u Republiku Hrvatsku čije realizacija je planirana za mjesec svibanj 2019. godine.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osobe koja za takve usluge zadovoljava uvjete određenim propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima te koji zadovoljavanju ostale uvjete propisane Pravilnikom o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14).

Ponude se dostavljaju temeljem Obrasca poziva za organiziranje izvanučioničke nastave sukladno Pravilniku o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14).

Rok za dostavljanje ponuda je 5.3.2019. godine do 10,00 sati a otvaranje ponuda je istog dana u 12,00 sati.

Ponude slati preporučenom poštom na adresu:

Bana Josipa Jelačića 11, 71250 Kiseljak s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ .

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Obrazac poziva za organiziranje izvanučioničke nastave možete preuzeti OVDJE

                                                                         Povjerenstvo  za  organiziranje

                                                                        višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije

--------------------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola«KISELJAK»

Općina Kiseljak

K I  S  E L  J A  K

Ur.broj: 03-176-1/19

Nadnevak: 11.2.2019. godine

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama („Sl.glasnik BiH“, broj 39/14), Rješenja  Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-1494-9/18 od 13.12.2018. godine i broj: JN2-03- 07-1-1724-8/18 od 6.2.2019. godine i članka 91. Statuta OŠ ''Kiseljak'', Školski odbor

d o n o s i:

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabave prijevoza učenika Osnovne škole „Kiseljak“ za II. polugodište školske 2018./2019. godine

Članak 1.

Poništava se tenderska dokumentacija broj: 03-809-1/18 zajedno s Obavještenjem o nabavi broj: 18118-7-2-1-3-1/18 objavljenom na Portalu javnih nabavi dana 11.10.2018. godine a prema Rješenju Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-1494-9/18 od 13.12.2018. godine i broj: JN2-03-07-1-1724-8/18 od 6.2.2019. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici škole Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i na emis web stranici škole www.e-skole.ba/os_kiseljak istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju.

O b r a z l o ž e nj e

Ugovorno tijelo Osnovna škola „Kiseljak“ je pokrenulo postupak javne nabave prijevoza učenika Osnovne škole „Kiseljak“ za II. polugodište školske 2018./2019. godine za 99 nastavnih dana Odlukom o pokretanju postupka ur. broj: 03-635-2/18 od 3.9.2018. godine.      

Procijenjena vrijednost predmetne javne nabave bez PDV-a iznosi 17.645,34 KM                     i ista je provedena konkurentskim postupkom.

Tenderska dokumentacija broj: 03-809-1/18 i Obavijest o nabavi broj: 18118-7-2-1-3-1/18 objavljeno je na Portalu javnih nabava dana 11.10.2018. godine.

Dana 29.10.2018. godine na adresu Ugovornog tijela zaprimljena je Žalba ponuditelja Globtour d.o.o. Međugorje, zastupanog po punomoćniku, Nerminu Vili, advokatu iz Sarajeva na Tendresku dokumentaciju za javnu nabavu usluga prijevoza učenika Osnovne škole „Kiseljak 1“ sa područja općine Kiseljak za školsku 2018./2019. godinu za 127 radnih dana, protokolarnog broja: 528-10/18, redni broj nabave: 429-09/18 i obavještenja o nabavi br.18118-7-2-1-3-1/18 ugovornog tijela Osnovne škole „Kiseljak 1“, Bana Josipa Jelačića 11, 71250 Kiseljak u kojoj žalitelj traži poništenje tenderske dokumentacije.

Iako se Žalba nije odnosila na Predmet i broj javne nabave Osnovne škole „Kiseljak“ nego predmet i broj javne nabave drugog pravnog subjekta, Ugovorno tijelo je ipak Žalbu zajedno s očitovanjem i popratnom dokumentacijom proslijedilo Uredu za razmatranje žalbi, Mostar te je postupak obustavljen do došenja odluke URŽ-a.

Ured za razmatranje žalbi je donio Rješenje broj: JN2-03-07-1-1494-9/18 od 13.12.2018. godine i broj: JN2-03-07-1-1724-8/18 od 6.2.2019. godine kojim se žalba žalitelja uvažava i poništava cjelokupna tenderska dokumentacija, skupa sa obavijesti o nabavi.

Iz navedenih razloga, Ugovorno tijelo je donijelo Odluku kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se ulaže Osnovnoj školi ''Kiseljak'' u pisanom obliku u 3 (tri) primjerka izravno na protokol ili putem preporučene pošte, sukladno članku 99. Zakona o javnim nabavama.

                                                                                                          Školski odbor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                              Ljiljana Boro, predsjednica

Dostaviti:

1. Ponuditelji

2. P/h

--------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola«KISELJAK»

Općina Kiseljak

K I  S  E L  J A  K

Ur.broj: 03-539-1/18

Nadnevak: 14.8.2018. god.

Predmet: OBAVIJEST

Obavještavaju se sljedeći kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja da će se pismeni dio natječaja održati u četvrtak 16. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati u prostorijama Osnovne škole „Kiseljak“:

1. Andrijana Kalinić

2. Lidija Križanac

3. Dajana Oroz

4. Nina Bošnjak

5. Helena Bradarić

6. Ivan Mravak

7. Željana Stanić

8. Magdalena Pranjković

9. Ana Drmać

10. Božo Vlahušić

11. Julijana Vicić

12. Marija Tomičić

13. Snježana Dandić

14. Goran Marković

15. Anton Terzić

16. Marijana Žabić

                                                                          

                                                                              Povjerenstvo za bodovanje i intervju

---------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola ''KISELJAK''

Općina Kiseljak

K I S E LJ A K

Ur.broj: 03- 373-2/18

Nadnevak: 27.7.2018.

Temeljem članka 57. Zakona o osnovnom školstvu (Službene novine KSB/SBK broj: 11/01 i 17/04), članka 91. Statuta OŠ ''Kiseljak'' i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta broj: 01-02-536/18 od 20.7.2018. god. Školski odbor OŠ ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Učitelj razredne nastave, do 30.6.2019. god......................................................................................................4 izvršitelja

2. Učitelj razredne nastave, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta..............................................................2 izvršitelja

3. Nastavnik hrvatskog jezika, 18 sati, do 30.6.2019.god. .....................................................................................1 izvršitelj

4.Nastavnik engleskog jezika, 20 sati, do povratka djelatnice s bolovanja/porodiljnog dopusta..................................1 izvršitelj

5.Nastavnik engleskog jezika, 7 sati, do 30.6.2019. god........................................................................................1 izvršitelj

6. Nastavnik njemačkog jezika, 12 sati, do 30.6.2019. god. ..................................................................................1 izvršitelj

7. Nastavnik matematike, 20 sati, do 30.6.2019. god ....................................................................................... ......   1 izvršitelj

8. Nastavnik matematika, 16 sati, do 30.6.2019. god...............................................................................................1 izvršitelj

9. Nastavnik fizike, 12 sati, do 30.6.2019. god.......................................................................................................1 izvršitelj

10. Nastavnik informatike, 5 sati, do 30.6.2019. god...........................................................................................1 izvršitelj

11. Nastavnik geografije, 4 sata, do 30.6.2019.god. sati ...................................................................................... 1 izvršitelj

12. Logoped, na neodređeno vrijeme, do 30.6.2019. god..........................................................................................1 izvršitelj

13. Spremačica, pola radnog vremena, do 30.6.2019.god......................................................................................1 izvršitelj

Uvjeti :

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, za radna mjesta od broja 1. do 12. kandidati moraju imati odgovarajuću stručnu spremu. Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim planovima i programima na hrvatskom jeziku smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen II. ciklus visokog obrazovanja (300 ECTS bodova). Nastavni predmeti i potrebne stručne spreme propisane su Dopunom nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u KSB (Službene novine KSB broj: 17/12).

Za radno mjesto pod brojem 13. kandidati moraju imati završenu najmanje osnovnu školu.

Uz prijavu (može se preuzeti na web stranici: os.kiseljak) kandidati trebaju dostaviti:

 1. Životopis
 2. Izvod iz matične knjige rođenih

2. Uvjerenje o državljanstvu

3.  Diploma/svjedodžba (za oba ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja)

4.  Liječničko uvjerenje (po prijemu)

Dokumentacija koja se boduje:

1. Potvrda o položenom stručnom ispitu

2. Čekanje na posao nakon stjecanja VSS-a (uvjerenje Zavoda za zapošljavanje)

3. Prosjek ocjena završenog studija

4. Duljina radnog staža za navršene godine u obrazovanju nakon diplomiranja (potvrda)

5. Kućna lista (dokaz o nezaposlenosti članova kućanstva)

6. Dokaz o napredovanju u KSB zvanje savjetnika ili mentora.

7. Potvrda o statusu kandidata na temelju dopunskih prava branitelja i članova njihovih obitelji sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja članova njihovih obitelji i Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihove obitelji (ukoliko osoba ostavruje navedena prava)

Isprave i dokazi se prilažu u ovjerenoj preslici ili originalu. Dokazi za bodovanje i Izvod iz matične knjige rođenih moraju biti iz vremena trajanja natječaja.

Prioritet kod popune upražnjenih radnih mjesta imaju kandidati proglašeni tehnološkim viškom u osnovnim i srednjim školama na području KSB i kandidati u stalnom radnom odnosu s nepotpunom normom u statusu osobe u stalnom radnom odnosu na neodređeno vrijeme u osnovnim i srednjim školama na području KSB te je sukladno tome dužan uz prijavu priložiti i odgovarajući dokaz.

Bodovanje, pismeni dio i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladno Kriterijima i procedure za prijem radnika, smanjenju norme i proglašenju tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama KSB (Br.:03-34-792/18 od 29.6.2018.god.) i Pravilniku o bodovanju. U školu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 19. navedenih Kriterija.

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja intevrjua na EMIS web-stranici škole www.e-skole.ba/os-kiseljak (dva dana prije dana određenog za intervju).

Odluka o prijemu u školu izabranog kandidata s rang listom objavit će se na EMIS web stranici škole i smatra se dostavljenom svim kandidatima istekom osmog dana od dana javne objave na EMIS web stranici škole, u kojem teče i vrijeme za žalbu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s naznakom:

               'Prijava na natječaj NE OTVARATI'

                  Osnovna škola ''Kiseljak'',

               Bana Josipa Jelačića 11, 71250 Kiseljak.

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u razmatranje.      

                                                                                                      

Školski odbor OŠ ''Kiseljak'' Kiseljak

OBRAZAC PRIJAVE ZA RASPISANI NATJEČAJ